21 Days of Prayer

January 6 - 26

Weekday Prayer @VFC Norman

6-7AM & 12-1pm | Monday – Friday

 

Weekday Prayer @VFC Newcastle

6-7AM | Mon-Friday